l หน้าหลัก l ร้านค้าสมาชิก l สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ l ช่วยเหลือ lพระร่วงยืน สมเด็จพระสังฆราช(จวน) วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ปี 2511(อ.ทิม วัดช้างไห้ พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน อ.ฝั้น วัด ป่าอุดมสมพรฯลฯ ปลุกเสก) พิธีเดียวกับพระกริ่งวชิรมกุฎ

ชื่อสินค้า :

พระร่วงยืน สมเด็จพระสังฆราช(จวน) วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ปี 2511(อ.ทิม วัดช้างไห้ พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน อ.ฝั้น วัด ป่าอุดมสมพรฯลฯ ปลุกเสก) พิธีเดียวกับพระกริ่งวชิรมกุฎ

รายละเอียด :

พระร่วงยืน สมเด็จพระสังฆราช(จวน) วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ปี 2511(อ.ทิม วัดช้างไห้ พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน อ.ฝั้น วัดป่าอุดมสมพรฯลฯ ปลุกเสก)สภาพสวย พิธีเดียวกับพระกริ่งวชิรมกุฎ ร.9 ทรงประกอบพิธี
 พิธีใหญ่ ในหลวง ร.9 ทรงประกอบพิธีด้วยพระองค์เอง

ในปี พ.ศ. 2511 วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอกมีอายุครบ 100 ปี แห่งการสถาปนา ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2511 ประกอบกับ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน) ทรงเจริญพระชนมายุ 70 พรรษา ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2511 ทางคณะกรรมการจัดงานฉลองจึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต จัดงานฉลองศุภวาระมหามงคลวโรกาสทั้ง 2 วาระเป็นงานเดียวกันระหว่าง วันที่ 15-18 มกราคม พ.ศ. 2511 และได้จัดสร้างมงคลวัตถุเป็นที่ระลึกได้แก่ พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ และได้ถวายพระนามว่า พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์วชิรมงกุฏ เป็นงานใหญ่มากๆ ในสมัยนั้น และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเททองมีพิธีพุทธาภิเษาครั้งที่ 2 อีก 3 คืน เมื่อการเททองหล่อพระพุทธรูปพระกริ่งวชิรมงกฎ ซึ่งช่างขัดตกแต่งตามกรรมวิธี ต่อไปเสร็จแล้วพร้อมทั้งเหรียญพระรูปฯ จึงนิมนต์พระอาจารย์ต่าง ๆ มาทำพิธีพุทธาภิเษกในพระวิหารวัดมกฎกษัตริยารามอีก 3 ครั้งคือ เมื่อวันอังคาร ที่ 9 วันพุธ ที่ 10 และวันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2511 พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และคาถาจุดเทียนชัย

ในพิธีพุทธาภิเษกวชิรมงกฎและพระชัยวัฒน์ พร้อมทั้ง พระพุทธรูปบูชา หน้าตัก 5นิ้ว เหรียญพระรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราช วันอังคารที่ 9 มกราคม 2511 พระสงฆ์ที่สวดพุทธาภิเษกและนั่งปรก

1 พระธรรมไตรโลกาจารย์ วัดเทพศิรินทราวาส จังหวัดพระนคร
2 พระธรรมกิตติโสภณ วัดเบญจมบพิตร จังหวัดพระนคร
3 พระธรรมวราภรณ์ วัดนรนาถสุนทริการาม จังหวัดพระนคร
4 พระธรรมจินดาภรณ์ วัดราชบพิธฯ จังหวัดพระนคร
5 พระธรรมปาโมกข์ วัดราชประดิษฐ์ฯ จังหวัดพระนคร
6 พระธรรมโสภณ วัดบวรนิเวศวิหาร จังหวัดพระนคร
7 พระราชเมธี วัดเศวตฉัตร จังหวัดธนบุรี
8 พระราชสุเมธาจารย์ วัดบางหลวง จังหวัดปทุมธานี
9 พระครูพัฒนกิจโกศล วัดชัยสิทธาวาส จังหวัดปทุมธานี
 วันอังคารที่ 9 มกราคม 2511 พระสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ 4 รูป และวัดอรัญญิกาวาส 4 รูป พระอาจารย์นั่งปรก
1 พระราชมุนี วัดปทุมานาราม จังหวัดพระนคร
2 พระวรพรตปัญญาจารย์ วัดอรัญญิกาวาส จังหวัดชลบุรี
3 พระครูพิพิธวิหารการ วัดกษัตราธิวาส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4 พระครูโกวิทสมานคุณ วัดจุฬามณี จังหวัดสมุทรสงคราม
5 พระครูสุตาธิการี วัดใหม่หนองพระอง จังหวัดสมุทรสงคราม
6 พระครูสันทัดธรรมคุณ วัดบ้านช้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7 พระอาจารย์ขอม วัดไผ่โรงวัด จังหวัดสุพรรณบุรี
8 พระอาจารย์กี่ วัดหุช้าง จังหวัดนนทบุรี
9 พระครูสมห์ อำพล วัดประสาทบุญญาวาส จัดหวัดพระนคร
 วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2511 พระสงฆ์วัดชนะสงคราม 4 รูป และวัดอโศกราม 4 รูป พระอาจารย์นั่งปรก
1 พระรักขิตวันมุนี วัดป่าเลไลยก์ จังหวัดสุพรรณบุรี
2 พระพุทธมนต์วราจารย์ วัดสุทัศนเทพวราราม จังหวัดพระนคร
3 พระครูโศภนกัลยาณวัตร วัดกัลยาณมิตร จังหวัดธนบุรี
4 พระอาจารย์คล้าย วัดจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช
5 พระครูประภัศรธรรมาภรณ์ วัดพระลอย จังหวัดสุพรรณบุรี
6 พระครูวิจิตรวิริยานุโยค วัดทองพุ่มพวง จังหวัดสระบุรี
7 พระครูพินิตสมาจาร วัดนามะตูม จังหวัดชลบุรี
8 พระครูพิทักษ์วิหารกิจ วัดราชนัดดาราม จังหวัดพระนคร
 วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2511 พระสงฆ์วัดอโศกราม 3 ชุด ๆ ละ 4 รูป สวดพุทธาภิเษก พระอาจารย์นั่งปรก
1 พระราชวรคุณ วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ
2 พระครูพรหมวิหาร วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ
3 พระครูสันตวรญาณ วัดสันติวัน จังหวัดเชียงใหม่
4 พระอาจาย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร จังหวัดสกลนคร
5 พระอาจารย์อ่อน วัดป่าหนองบัวงาม จังหวัดอุดรธานี
6 พระสุนทรธรรมภาณ์ วัดป่าชัยวัน จังหวัดขอนแก่น
7 พระสุธรรมคณาจารย์ วัดป่าสาลวัน จังหวัดนครราชสีมา
8 พระอาจารย์มหาบัว วัดป่าบ้านตาล จังหวัดอุดรธานี
9 พระอาจารย์บุญมา วัดสิริสารวัน จังหวัดอุดรธานี

และยังมีอาจารย์ทิม วัดช้างไห้ ร่วมปลุกเสกด้วย

สถานะสินค้า :

โทรถาม/พร้อมเช่า

ราคา :

1,500.00 บาท

ค่าจัดส่ง :

35 บาท

สนใจติดต่อ :

เอ_ปากน้ำ

โทรศัพย์มือถือ :

062-6051978

อีเมล์ :

chakkapan_s@yahoo.co.th

จำหน่ายโดย :

ร้าน เอ ปากน้ำ

คำค้าหา :

พระร่วงยืน สมเด็จพระสังฆราช(จวน) วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร,พระร่วงยืน สมเด็จพระสังฆราช(จวน),พระร่วงยืนสมเด็จพระสังฆราช(จวน),พระร่วงยืนสมเด็จพระสังฆราช,พระร่วงยืน,พระร่วงยืนวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร,วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
เหรียญกลมธรรมจักรหลวงพ่อลี วัดอโศการาม สินค้า: เหรียญกลมธรรมจักรหลวงพ่อลี วัดอโศการาม ดูรายละเอียด
ราคา: ติดต่อสอบถาม บาท
สนใจติดต่อ: ร้าน เอ ปากน้ำ
ผู้ชม: 5408 คน
หัวแหวนหลวงปู่ทวด ปี2508 No.2 สินค้า: หัวแหวนหลวงปู่ทวด ปี2508 No.2 ดูรายละเอียด
ราคา: 1,500 บาท
สนใจติดต่อ: ร้าน เอ ปากน้ำ
ผู้ชม: 2903 คน
เหรียญหลวงพ่อฉุย วัดคงคาราม รุ่น เสาร์ 5 ปี 2516 เนื้อทองแดง สินค้า: เหรียญหลวงพ่อฉุย วัดคงคาราม รุ่น เสาร์ 5 ปี 2516 เนื้อทองแดง ดูรายละเอียด
ราคา: 9 บาท
สนใจติดต่อ: ร้าน เอ ปากน้ำ
ผู้ชม: 7952 คน
หัวแหวนหลวงปู่ทวด ปี2508 สินค้า: หัวแหวนหลวงปู่ทวด ปี2508 ดูรายละเอียด
ราคา: 1,500 บาท
สนใจติดต่อ: ร้าน เอ ปากน้ำ
ผู้ชม: 2496 คน
หลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ใน สามเหลี่ยมเล็กเนื้ออลูมิเนียมพิมพ์หน้านาง พ.ศ.2508 สินค้า: หลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ใน สามเหลี่ยมเล็กเนื้ออลูมิเนียมพิมพ์หน้านาง พ.ศ.2508 ดูรายละเอียด
ราคา: 3,500 บาท
สนใจติดต่อ: ร้าน เอ ปากน้ำ
ผู้ชม: 5435 คน
นาคปรกหลังงบน้ำอ้อยหลวงพ่อเจริญ บล๊อกนิยม สินค้า: นาคปรกหลังงบน้ำอ้อยหลวงพ่อเจริญ บล๊อกนิยม ดูรายละเอียด
ราคา: 2,000 บาท
สนใจติดต่อ: ร้าน เอ ปากน้ำ
ผู้ชม: 4001 คน
พระร่วงยืน สมเด็จพระสังฆราช(จวน) วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ปี 2511(อ.ทิม วัดช้างไห้ พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน อ.ฝั้น วัด ป่าอุดมสมพรฯลฯ ปลุกเสก) พิธีเดียวกับพระกริ่งวชิรมกุฎ สินค้า: พระร่วงยืน สมเด็จพระสังฆราช(จวน) วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ปี 2511(อ.ทิม วัดช้างไห้ พ่อท่ ดูรายละเอียด
ราคา: 1,500 บาท
สนใจติดต่อ: ร้าน เอ ปากน้ำ
ผู้ชม: 2979 คน
เหรียญหลวงปู่เผือก 08 สวยแชมป์ สินค้า: เหรียญหลวงปู่เผือก 08 สวยแชมป์ ดูรายละเอียด
ราคา: 1,500 บาท
สนใจติดต่อ: ร้าน เอ ปากน้ำ
ผู้ชม: 6891 คน
เหรียญใบโพธิ์ท่านพ่อลี วัดอโศการาม เนื้อทองฝาบาตรกะไหล่ทอง ปี 2500 สวยแชมป์ สินค้า: เหรียญใบโพธิ์ท่านพ่อลี วัดอโศการาม เนื้อทองฝาบาตรกะไหล่ทอง ปี 2500 สวยแชมป์ ดูรายละเอียด
ราคา: 28,000 บาท
สนใจติดต่อ: ร้าน เอ ปากน้ำ
ผู้ชม: 5095 คน